Пошук

Тема 6. Роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням: основні функції і завдання, форми співпраці

Вступ

На початку тренінгу важливо, щоб усі учасники зрозуміли роль асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням, а саме: підтримка вчителя у роботі з усіма учнями класу, насамперед – з дітьми з особливими освітніми потребами.

Навчальні результати:

 • Учасники розумітимуть основні ролі та функції асистента вчителя в інклюзивному класі, що є визначальними в організації освітнього процесу.
 • Учасники ознайомляться з нормативно-правовим забезпеченням роботи асистента вчителя та веденням необхідної документації в контексті українського законодавства.
 • Учасники розумітимуть основні компетенції, які повинні бути притаманними асистенту вчителя, які відіграють важливу роль для успішної та продуктивної його діяльності.
 • Учасники знатимуть, як побудувати ефективні взаємовідносини між учителем та асистентом вчителя в класі з інклюзивним навчанням.
 • Учасники ознайомляться з основними моделями спільного викладання в класі з інклюзивним навчанням та особливостями успішної взаємодії вчителя, асистента вчителя та учнівського колективу.

Ключові ідеї:

 • Асистент вчителя повинен володіти міжнародною та українською нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, що регламентує його ролі та функції, мати певний набір особистісних та професійних якостей, які б допомагали йому успішно реалізовуватись у професії.
 • Асистент вчителя не є головною особою, яка відповідає за організацію освітнього простору в учнівському середовищі, але він активно бере у цьому участь.
 • Асистент вчителя бере участь у розробленні та виконанні цілей індивідуальної програми розвитку дитини, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
 • Асистент учителя повинен володіти базовими педагогічними методами та прийомами, які застосовуються у роботі з учнями в умовах інклюзивного середовища.
 • Ефективні стосунки між учителем та його асистентом формуються на основі спільної відповідальності та залежать від рівня порозуміння та довіри між педагогами, від того, наскільки чітко вони розподіли свої ролі та усвідомлюють їх. Успішна реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами значно утруднена, якщо комунікація між педагогом та асистентом відсутня.
 • Спільне викладання – це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація освітнього процесу, підвищується рівень якості освітніх послуг та стимулюється розвиток усіх учнів класу.
 • Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, підвищення ефективності освітнього процесу.
 • Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу, спільного планування уроків, узгодження методів та форм викладання матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань.
 • Моделі спільного викладання дають педагогам змогу саморозвиватись та підвищувати професійну педагогічну майстерність, збільшувати методичний арсенал, розширювати можливості застосування власного досвіду та ділитись ним з іншими фахівцями.
 • Не варто покладатися лише на певну модель спільного викладання, їх доцільно комбінувати; кожна з них має переваги та труднощі у втіленні.
 • Асистент вчителя веде спостереження за дитиною з особливими потребами, фіксує їх документально, слідкує за заповненням фахівцями відповідних розділів індивідуальної програми розвитку.

 

Діяльність 1. Ролі та функції асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням
Орієнтовний час: 20 хв.

Знайомство з учасниками тренінгу

Вправа «Асоціації»

Учасники мають знайти предмет серед особистих речей, який би їх найліпше охарактеризував. Вправа спрямована на встановлення атмосфери довіри; учасники дізнаються цікаву інформацію про колег.

Проведіть міні — лекцію, сприраючись на наступну інформацію:

 • Введення посади «асистент учителя» передбачено українськими нормативно-правовими документами (Додаток 1). Як ви вважаєте, чому посада асистента вчителя є необхідною в класі з інклюзивним навчанням?
 • Асистент підтримує учителя в роботі з УСІМА учнями в класі з інклюзивним навчанням, забезпечуючи особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, бере участь у розробленні та виконанні Індивідуальної програми розвитку учня, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у класі.
 • На визначення обов`язків асистента впливають різні чинники, а саме: наявність та детальне вивчення посадової інструкції асистентом вчителя (він повинен з самого початку ознайомитись із вимогами та очікуваннями адміністрації закладу освіти), особистість вчителя, з яким він працює, усвідомлення та чітке розподілення ролей між учителем та асистентом, що є запорукою майбутньої ефективної співпраці, рівень довіри та комфорту у взаємовідносинах «учитель–асистент», рівень навичок та професійного досвіду асистента вчителя, стосунки між асистентом вчителя та дітьми, фізичне середовище класу. Окремі вчителі можуть додавати власні вимоги щодо роботи асистентів з метою покращення якості викладання.
 • Спираючись на Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9–675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» можна виокремити основні його функції:
 • Організаційну: асистент учителя забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: разом з учителем класу проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині при виконанні навчальних завдань, залучає учня до різних видів навчальної діяльності; у складі групи фахівців бере участь у розробці та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини; адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами; веде встановлену педагогічну документацію.
 • Навчально-розвивальну: стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, технічній, художній творчості.
 • Діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.
 • Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку, перегляду актуальних цілей для дитини з особливими освітніми потребами.
 • Консультативну: спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.

 

Діяльність 2. Основні компетенції, якими повинен володіти асистент вчителя
Орієнтовний час: 10 хв.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9–675 від 25.09.12 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» зазначено необхідні компетентності асистента вчителя. Їх умовно можна розділити на 3 групи: законодавчо-теоретичну базу, практичні навички та особистісні якості.

Запропонуйте учасникам мозковий штурм: «Якими компетенціями повинен володіти асистент вчителя?» Відповіді запишіть на фліп–чарті.

Асистент вчителя повинен знати:

 • основи законодавства України про освіту
 • соціальний захист
 • міжнародні документи про права людини й дитини
 • державні стандарти освіти
 • документи про питання навчання й виховання
 • сучасні досягнення науки і практики в галузі педагогіки
 • психолого-педагогічні дисципліни; особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку
 • ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід; рівні адаптації навчального та фізичного навантаження; методи використання сучасних технічних засобів та обладнання
 • основи роботи із громадськістю та сім’єю
 • етичні норми та правила організації навчання й виховання дітей
 • норми та правила ведення педагогічної документації.

Також зазначається, що асистент учителя повинен уміти:

 • застосовувати професійні знання у практичній діяльності
 • здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребам в умовах інклюзивного навчання
 • разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня
 • налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Асистент учителя повинен мати:

 • комунікативні та організаційні здібності
 • здатність співчувати, співпереживати
 • ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність
 • навички вирішення конфліктних ситуацій.

Посада асистента вчителя вимагає постійного саморозвитку та підвищення професійної компетенції шляхом поглиблення знань у сфері інклюзивного навчання,  розширення арсеналу педагогічних прийомів та методів, які є ефективними у роботі з учнями та особливо з дітьми з особливими освітніми потребами.
 

Діяльність 3. Побудова ефективних взаємовідносин між учителем та асистентом учителя
Орієнтовний час: 10 хв.

Педагогічна професія досить ізольована – під час навчального процесу вчитель залишається наодинці з класом. Більшість педагогів не звикли до того, що їм необхідно з кимось узгоджувати свої дії, погляди на викладання матеріалу, педагогічні методи та прийоми, які вони використовують. Це може стати на перешкоді у встановленні конструктивних взаємовідносин між учителем та асистентом вчителя.  Але для того, щоб досягти ефективних результатів, необхідно вміти знаходити спільні рішення у подоланні труднощів, які виникають.

1. Малюнок наосліп.

Мета вправи вказати на  те, що труднощі в комунікації можуть виникати у всіх людей, адже у кожного власне сприйняття, світогляд, бачення тих чи інших речей.

Необхідне обладнання: один аркуш з малюнком на вибір тренера, чистий аркуш та маркер.

Запросіть двох учасників у центр приміщення. Їм необхідно сісти спинами один до одного. Перший учасник повинен, не називаючи фігур та зображеного малюнку, пояснити іншому, що там намальовано. Завдання другого учасника — відтворити малюнок.

Після виконання вправи зауважте, що від того, наскільки дії учасників були скоординованими, від того наскільки вони намагались зрозуміти один одного в процесі малювання, залежав кінцевий результат. Так відбувається і у взаємовідносинах учителя та асистента вчителя.

Проведіть обговорення з учасниками щодо того, як ефективно побудувати взаємовідносини між учителем та асистентом.

Наголосіть на тому, що перед початком співпраці вчителеві та асистенту необхідно виокремити основні правила роботи, вирішити загальні організаційні питання. Далі слід перейти до обговорення більш конкретних речей, починаючи від того, як буде розпочинатися урок, закінчуючи тим, як буде відбуватись спілкування з батьками.  Зверніть увагу учасників на важливість спільної відповідальності, обговорення ролей і завдань асистента вчителя, дотримання конфіденційності, обговорення проблемних ситуацій і стратегій викладання навчальної програми. Головне у такому обговоренні дійти компромісу.
 

Діяльність 4. Значення, сутність та моделі спільного викладання.
Орієнтовний час: 10 хв.

Проведіть міні-лекцію, користуючись наступною інформацією.

Спільне викладанняце така організація освітнього процесу в класі, коли два чи більше спеціалісти спільно проводять  викладання у різноманітній групі учнів (серед яких є діти з особливими освітніми потребами) в єдиному фізичному просторі (класі). Спільне викладання передбачає участь двох або більше  педагогічних працівників, які спільно викладають навчальний матеріал і є рівноправними у процесі навчання.

 • Спільне викладання – це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація навчального простору та підвищується рівень якості освітніх послуг.
 • Перевагами спільного викладання є можливість до залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, реалізація індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
 • Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу, узгодження методів та форм викладання матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань.

Виділяють три основні моделі спільного викладання

 • Модель консультування. У контексті даної моделі вчитель може виступати консультантом асистента у питаннях здійснення адаптації чи модифікації тих чи інших навчальних завдань.
 • Модель навчання. При застосуванні даної моделі спільного викладання вчитель та асистент активно спілкуються, діляться спостереженнями за учнями, підвищують знання один одного у тих питаннях, де вони є компетентними.
 • Модель співпраці (або роботи в команді). В моделі співробітництва передбачається розподіл обов’язків між вчителем та його асистентом. Ця модель по праву вважається однією з найбільш ефективних, так як кожен з педагогів вносить свій вклад в реалізацію навчальної програми.

Модель співпраці передбачає такі форми спільного викладання:

 • Підтримуюче викладання: саме з такого підходу необхідно починати спільне викладання, так як воно не вимагає багато часу на планування. Вчитель визначає організацію, зміст та цілі уроку, вміння та навички, якими мають оволодіти учні. Асистент вчителя проводить окремі фрагменти уроків з малими групами, допомагає учням під час їхньої роботи над завданнями, додатково пояснює завдання, допомагає записати відповіді, особливо приділяючи увагу учням з особливими освітніми потребами.

При постійному використанні цього підходу може виникнути залежність учнів від асистента, який постійно допомагає.

 • Паралельне викладання: вчитель та асистент одночасно працюють з групами учніву класі. Основною перевагою паралельного викладання є зменшення кількості учнів, з якими працює один учитель, що дає змогу індивідуалізувати навчальний процес, шляхом залучення асистента, і краще врахувати потреби учнів. Навчальний зміст для груп може бути як однаковим так і змінюватись.
  Різновидом паралельного викладання може бути навчання в навчальних центрах: групи учнів можуть працювати з різними педагогами (учителем класу, асистентом вчителя, спеціальним педагогом). Зверніть увагу учасників на те, що при застосуванні паралельного викладання між учителем та асистентом повинен відбуватись обмін спостереженнями за прогресом у виконанні завдань учнями, насамперед з особливими освітніми потребами, та іншими важливими моментами, оскільки фахівці працювали окремо і не могли спостерігати один за одним.
 • Додаткове викладання:може застосовуватись тоді, коли асистентові необхідно підсилити та додатково пояснити той матеріал, що викладає вчитель. Асистент вчителя в ході уроку може повторювати інформацію від учителя іншими словами, проводити попереднє заняття для учнів які мають особливі освітні потреби, брати участь у представленні навчального матеріалу.

Додаткове або взаємодоповнююче викладання є гарною нагодою для асистента отримати необхідну практику та підвищити впевненість у власних силах.

 • Викладання в команді: основною його характеристикою є одночасне ведення уроку вчителем та асистентом. Педагог та асистент подають навчальний матеріал по черзі, підтримуючи один одного. Асистент вчителя несе таку ж відповідальність як і вчитель за представлений матеріал. Такий метод викладання не буде ефективним без належного рівня довіри та комфортних взаємовідносин між вчителем та асистентом; вони мають бути готовими до узгодження стилів викладання.

 

Орієнтовний час: 25 хв.

2. Практичне завдання

Необхідні матеріали: аркуші паперу, маркери.

Завдання: розділіть учасників на 4 групи, роздайте аркуші паперу, маркери та картки, на яких міститься певний підхід до спільного викладання у контексті моделі співпраці. Запропонуйте учасникам скласти план-конспект уроку в класі з інклюзивним навчанням, згідно того підходу спільного викладання, який зазначений на картці. Наголосіть, що вік та кількість учнів класу, предмет, нозологію дитини, яка має особливі освітні потреби у класі, вони обирають самостійно.

На виконання цього завдання групи учасників мають до 10 хвилин.

Після виконання учасникам необхідно представити загалу своє бачення такого уроку, провести обговорення.

Наголосіть на тому, що не варто покладатися лише на певну модель спільного викладання, їх доцільно комбінувати; кожна з них має переваги та труднощі у втіленні.
 

Діяльність 5. Ведення документації асистентом вчителя
Орієнтовний час: 15 хв.

Запропонуйте учасникам розглянути детально розглянути документацію, яку веде асистент вчителя в класі з інклюзивним навчанням:

 1. Індивідуальна програма розвитку дитини. Асистент вчителя веде спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами, фіксує їх, слідкує за заповненням фахівцями відповідних розділів індивідуальної програми розвитку, що є основним документом, який визначає характер освітніх послуг. Цілі кожної індивідуальної програми розвитку переглядаються не менш ніж двічі на рік, а в разі потреби можуть бути актуалізовані та змінені частіше. Результати спостереження асистента вчителя, прогрес чи труднощі у досягненні поставлених цілей обов’язково в ній записуються. (Перелік, документів з організації інклюзивного навчання, які в ній містяться додається у Додатку 2).
 2. Графік роботи асистента вчителя складають узгоджуючи його з розкладом уроків у закладі та графіками заняття інших фахівців.
 3. Розклад уроків. Асистент вчителя не лише записує розклад уроків, але й планує свою присутність на них, про що робить відповідні позначки у розкладі.
 4. Журнал щоденного обліку роботи. У ньому можна передбачити такі графи:
  • Індивідуальний супровід дитини
  • Відвідування уроків у класі
  • Адаптація навчальних матеріалів
  • Робота з батьками та педагогами.
 5. Щоденник спостережень. Асистент вчителя ретельно спостерігає за розвитком учнів з особливими освітніми потребами. Свої спостереження про успіхи та труднощі дитини він фіксує у щоденникові. Це надає змогу постійно та ефективно моніторити цілі індивідуальної програми, переглядати їх в разі потреби на основі спостережень асистента.
 6. Графіки. Складання асистентом графіків надає можливість наочно відстежувати динаміку розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Особливо при консультуванні батьків даний вид фіксації спостережень дає змогу швидко та чітко виділити ті сфери навчання чи іншої діяльності дитини, у якій вона має прогрес або труднощі.

Підсумки:

 • Посада асистента вчителя зорієнтована на ефективну реалізацію індивідуального навчально-виховного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
 • Асистент вчителя повинен володіти міжнародною та українською нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, що регламентує його ролі та функції, мати певний набір особистісних та професійних якостей, які б допомагали йому успішно реалізовуватись у професії.
 • Професія асистента вчителя вимагає постійного саморозвитку та підвищення професійної компетенції шляхом поглиблення знань у сфері інклюзивного навчання, володіння педагогічними методами та прийомами, які застосовуються у роботі з учнями в умовах інклюзивного середовища.
 • Спільне викладання – це інноваційний підхід до організації простору уроку, завдяки якому забезпечується індивідуалізація навчального простору, залучаються всі учні класу до активної діяльності та підвищується рівень якості освітніх послуг. Воно вимагає ретельної підготовки до уроків, ефективної взаємодії та комунікації між педагогом та його асистентом, узгодження спільних дій, чіткого усвідомлення ролей та обов’язків.
 • Вчителі не зобов’язані викладати лише спільно чи використовувати одну модель спільного викладання: доцільним є їх комбінувати або використовувати ту чи іншу модель в залежності від ситуації.
 • Асистент вчителя веде спостереження за дитиною з особливими потребами, фіксує їх документально. Завдяки таким спостереження можна відслідкувати динаміку розвитку дитини з особливими освітніми потребами, актуалізувати цілі, які необхідно включити до індивідуальної програми розвитку, або переглянути ті, які є важкими для учня. Асистент вчителя слідкує за тим, щоб усі розділи індивідуальної програми були заповнені фахівцями та своєчасно оновлювались.

Рекомендована література до теми та он-лайн ресурси:

 1. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9 – 675 від 25.09.2012 року «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua./img/zstored/files/1_9-675.
 2. Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали. / Укладач – Софій Н.З., -К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015.- 70 с.
 3. Спільне викладання в інклюзивному класі: методичні рекомендації / уклад. Н.М. Дятленко. – К.: Плеяди, 2015. – 20с.